sanace konstrukcí


Fotogalerie sanačních prací Tesan ➤ ZDE


Sanace betonových konstrukcíImage

Stejně jako v jiných výrobních oblastech dochází i ve stavebnictví k výskytu defektů a to jak na objektech nových, tak na konstrukcích starších.

Příčiny defektů mohou být různé, může se jednat například:

poruchy vyvolané běžným stárnutím betonu a oceli
poruchy vyvolané špatným složením, zpracováním – ošetřováním betonu
poruchy vyvolané statickým nebo dynamickým přetížením konstrukce
poruchy vyvolané chemickou korozí betonu nebo oceli

Cílem je především zastavit korozní procesy v železobetonových prvcích, obnovit jejich původní rozměry i požadovaný estetický vzhled a prodloužit jejich trvanlivost.

V první řadě musí být důkladně zmapován stávající stav konstrukce, rozsah koroze a její příčiny. Pokud jde o závady menšího rozsahu, provádí a vyhodnocuje tuto diagnostiku k tomu vyškolený technolog firmy. V případě závažnějších poruch je nutné posouzení statika a TDI.

Sanace poškozených sloupů železobetonové kontrukceVýsledky průzkumu musí zhodnotit kvalitu betonu, stupeň koroze ocelové výztuže, tloušťku krycích vrstev, hloubku karbonatace betonu, polohu a šířku trhlin, případně chemický původ koroze. Po vyhodnocení těchto údajů se určí rozsah sanačního zásahu.

Provádění sanačních postupů lze rozdělit do několika etap, z nichž každá má pro funkčnost a trvanlivost sanace nezanedbatelný význam a které popisují osvědčený pracovní postup firmy Tesan s. r. o. při provádění sanačních zásahů na betonových konstrukcích. Dodržování postupů a pravidel zde uvedených je závazné pro všechny pracovníky firmy Tesan spol. s r.o., kteří jsou individuálně proškolení pro jednotlivé operace sanačního zásahu a splňují příslušné kvalifikační podmínky :

1. Odstranění narušeného betonu až na zdravý podklad

Zdegradovaný beton se předbourává lehkými sbíjecími kladivy HILTI nebo BOSCH takovým způsobem, aby byly zcela odhaleny zkorodované části ocelové výztuže. Musí být odstraněn také beton, který ještě není vizuálně narušen, ale je postižen průnikem různých agresivních médií (tento beton odhalí průzkum a analýza stavu). Tloušťku této vrstvy určuje pracovník k tomu proškolený – stavbyvedoucí pomocí fenolftaleinové zkoušky provedené na typických případech.

Odbourané místo se ohraničí cca 3 mm hlubokým zářezem pomocí ruční úhlové brusky s diamantovým kotoučem.

Takto předupravený beton je dle posouzení :

Otryskán vysokotlakým vodním paprskem s rotační tryskou, o min. tlaku 140 MPa, obsluhovaným speciálně proškoleným personálem.
Otryskán nízkotlakým vodním paprskem tlakem do 20 MPa
Ometen a vyfoukán stlačeným vzduchem.

Pevnost povrchových vrstev podklad. betonu v tahu: min. 1,5 MPa!

2. Očištění ocelové výztuže betonuocistena_armatura_1

Odbouraná zkorodovaná výztuž musí být v celém profilu zcela zbavena rzi.Toto je prováděno ručně nebo s pomocí ručního el. nářadí nebo opískováním technickým křemičitým pískem FP 0,6 /12, pomocí zařízení řady SWA. Optimální stupeň očištění je Sa 2 1/2 (opískovaná výztuž musí být bez rezavých skvrnek a musí mít v celé ploše typickou ocelově modrou barvu ).

3. Antikorozní ochrana výztuže

Na zcela očištěnou výztuž , se středně tvrdým štětcem, do pěti hodin po opískování , ve dvou vrstvách, nanáší suspenze antikorozního nátěru. Čekací doba mezi jednotlivými vrstvami je min. 4 hodiny. Nátěr musí být proveden v celé ploše odhalené výztuže.

Míchání se provádí nízkootáčkovým elektrickým míchadlem (max. 500 ot./min ) tak, aby bylo přimícháno co nejméně vzduchu.

Doba zpracovatelnosti 90 – 120 min. Celková tloušťka vrstev : min. 0,5 mm

4. Očištění podkladu po opískování

Po vyzrání antikorozního nátěru výztuže ( min. 10 hod ) se opravovaná část konstrukce opláchne tlakovou vodou o tlaku cca 16 Mpa tak, aby byla zbavena prachu po pískování. Zařízení pro oplach – Wap 9900 s mycí tryskou.

5. Aplikace spojovacího můstku

Adhezní můstek se aplikuje ručně ostrým štětcem v tenké vrstvě na předupravený povrch.Zajišťuje zvýšenou soudržnost správkové malty s podkladem.

6. Reprofilace sanovaných částí konstrukce

K reprofilaci se používá vždy ucelený sanační systém výrobce sanačních hmot dle CN a požadavku objednatele v souladu s příslušnými technickými listy. Firma Tesan s.r.o. používá pouze sanační systémy renomovaných výrobců sanačních hmot, např. Sika, BASF atp. pro jejichž použití jsou pracovníci speciálně proškolováni.

Sanace_TesanPodkladní beton musí být před aplikací materiálu dobře provlhčen několikerým namočením alespoň hodinu před nanášením, avšak povrch nesmí být mokrý. Vlhčení se provádí zednickou štětkou, při větší ploše lze použít Wap s výkonem omezeným na max. 10 MPa.

Nanášení malty se provádí tak, aby nedocházelo k zachycování vzduchu pod materiálem nebo v okolí výztuže. Po nahození zednickou lžící se malta rozetře do pórů a nerovností podkladního betonu pomocí plochého štětce s kratšími štětinami. Vrstva se doplní na požadovanou tloušťku vhodnou technikou ( zednickou lžící v kombinaci se zubovým ocelovým hladítkem ) tak, aby se nevytvářela nevyplněná místa. Finální úprava se provádí polystyrénovým hladítkem, bez použití vody s ukončením „ na tupo “ k zaříznuté hraně opravovaného místa.

Přilnavost správkové hmoty k podkladu : min. 1,1 MPa
Pevnost v tlaku : min. 35 MPa
Pevnost v tahu za ohybu : min. 9 MPa
Objemová hmotnost : min. 1800 kg/m3

Hotová vysprávka, která nemá z důvodů dodržení rozměrů konstrukce zaručené krytí výztuže, musí být natřena dvoukomponentní těsnící hmotou Sika Top Seal 107. Hmota se nanáší štětcem – ve dvou vrstvách , druhá vrstva se nanáší po vytvrzení vrstvy první. Ukončení nátěru musí být shodné s ukončením vysprávky.

Příprava materiálu : poměr míchání tekuté složky a sypké hmoty je 1 : 3,1, míchání se provádí stejným způsobem jako v případě správkové malty. Doba zpracovatelnosti je 35 – 45 min.

7. Ošetřování aplikovaného polymerbetonu

Ihned po zavadnutí opravy provedené na cementové bázi je třeba opatřit povrch nástřikem proti odpařování (netýká se vysprávek opatřených speciální hmotou,např. Sika Top Seal 107). Protiodpařovací nátěr se připravuje promícháním koncentrátu v poměru 1:1 s pitnou vodou a provádí se zahradním postřikovačem.

Opravy musí být min.7 dní chráněny před přímým slunečním zářením, na vodorovných plochách vlhkou geotextílií, na svislých plochách pomocí zástěn přidělaných k zábradlí lešení. Na podhledu a v přirozeném stínu konstrukce např. uvnitř objektu, opravy nemusí být proti slunci chráněny.

img4652Všechny opravy musí být několikrát denně vlhčeny ( nikoliv nepřiměřeně máčeny ), a to včetně betonu v blízkosti oprav, pomocí konve s jemným kropítkem, zahradního postřikovače, nebo tlakového zařízení Wap s výkonem omezeným na minimum.

8. Sekundární ochrana opravené konstrukce

Nátěrový systém se nanáší na vyzrálý a suchý podklad bez volných částic. Všechny materiály musí být před aplikací důkladně promíchány ručním elektrickým míchadlem s otáčkami 200 – 500 ot./min.

Materiály jsou dodávány připravené – NESMÍ SE ŘEDIT VODOU!

Základní parametry:

Přilnavost nátěrového systému k podkladu : min 0,8 MPa.
Pro všechny hmoty aplikované při sanačním zásahu platí respektování klimatických podmínek pro jejich použití. Nelze s nimi pracovat při teplotách nižších než 5ºC nebo vyšších než 35ºC. Dále je třeba sledovat specifické požadavky uvedené v technických listech jednotlivých materiálů.
Je-li nutné krátkodobě překlenout extrémní podmínky, může se tak stát pouze za předpokladu přejetí zvláštních opatření, po dohodě s TDI nebo pod dohledem nezávislé stavební laboratoře.

Všechny použité materiály musí být certifikovány pro použití v ČR.


KOMPLETNÍ GALERIE sanací železobetonových konstrukcí


Sanace stavby Jaderné elektrárny Temelín ➤

« 1 z 2 »

Sanace železobetonových konstrukcí CIIRC ČVUT ➤

« 1 z 6 »

Sanace stropů Nejvyššího Purkrabství na Pražském hradě ➤

« 1 z 7 »

Sanace oblouku hangáru Letiště Kbely ➤

« 1 z 2 »

Sanace mostních pylonů Žďákovské mostu ➤

« 1 z 4 »

Sanace a zesilování průvlaků v závodě ŠKODA Kvasiny ➤

« 1 z 6 »

Sanace nádrží v automobilovém závodě TPCA Kolín ➤

« 1 z 4 »

Sanace zídek zrekonstruovaných zahrad Kláštera Sv. Anežky České ➤

« 1 z 4 »

Sanace hrobky Katedrály svatého Víta na Pražském hradě ➤


Sanace železničního mostu ➤


Sanace cementového sila Čertovy schody ➤


Sanace stropních konstrukcí garáží největšího obchodního domu Tesco ➤


Očišťování a antikorozní nátěry armatur ➤


Sanace sloupů ➤


Sanace bazénu zoologické zahrady v Chomutově ➤


Sanace stropů ➤


Sanace schodišť a balkonů ➤